Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim częściowo dofinansowuje działalność LUKS PŁOWĘŻ
 

 

STATUT

LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PŁOWĘŻ

 

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny

 

§ 1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Płowęż w skrócie LUKS PŁOWĘŻ, zwany dalej „Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu integracyjnego.

 

§ 2

Terenem działania Klubu jest cały obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą wieś Płowęż w gminie Jabłonowo Pomorskie.

 

§ 3

Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art.7 ustawy o kulturze fizycznej.

 

§ 4

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Brodnickiego.

 

§ 5

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

 2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 6

Klub deklaruje przynależność do Zrzeszenia Ludowych Związków Sportowych i Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej na zasadzie członka zwyczajnego.

 

§ 7

Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział II.

Cel i środki działania

 

§ 8

Celem Klubu jest podejmowanie działań pożytku publicznego:

 1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym
  w szczególności dzieci, młodzieży, osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;

 2. planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu
  o możliwości obiektowe i sprzętowe;

 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych;

 4. organizowanie zajęć, imprez sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków Klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;

 5. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

 6. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa, a w szczególności orientacji i radioorientacji sportowej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

 7. realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

 8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
  w realizacji zadań Klubu;

 9. promocja wolontariatu;

 10. współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego;

 

 

§ 9

 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §8 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu.

 2. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w §8.

 

 

§ 10

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 2. Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zawodników;

 2. członków zwyczajnych;

 3. członków wspierających

 

§ 12

 1. Członkami zawodnikami Klubu są osoby, które czynnie uprawiaja sport, złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu. Osoby małoletnie muszą posiadać pisemną zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.

 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat i są obywatelami Polski, zamieszkałymi w kraju lub zagranica, akceptującymi cele statutowe Klubu oraz przyjętymi przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu.

 

§ 13

  1. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.

  2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym.

  3. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.

  4. Wszyscy członkowie mają prawo do:

 1. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;

 2. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;

 3. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;

 4. korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

 

§ 14

 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

 1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;

 2. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu

 3. brać czynny udział w działalności Klubu;

 4. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;

 1. Do obowiązków członków zawodników należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu.

 2. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

 

§ 15

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

 2. skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w ust. 2 tego paragrafu

 3. rozwiązania Klubu.

 1. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:

 1. nie spełnia wymagań statutowych,

 2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

 3. działa na szkodę Klubu,

 4. członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.

 1. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

 

 

Rozdział IV.

Władze Klubu oraz ich organizacja

 

§ 16

1. Władzami Klubu są :

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;

 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 15 ust.3;

 5. uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;

 6. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;

 7. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;

 9. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

 

§ 18

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz
  w roku jednak nie później jak do dnia 20 czerwca każdego roku.

 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :

 1. z własnej inicjatywy;

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na wniosek 3/4 liczby członków Klubu.

  1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu
   w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

  2. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie
   o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.

  3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

 

§ 19

 

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:

 1. w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;

 2. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany
  w zawiadomieniu.

 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 2. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

 

§ 20

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

 3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków. Jeśli Walne Zebranie Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.

 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza.

 7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy :

 1. kierowanie działalnością Klubu,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

 5. składanie sprawozdań z działalności Klubu,

 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

 8. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

 

§ 22

 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym
  w posiedzeniach Zarządu Klubu.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

§ 23

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności
  z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

 2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

 3. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,

 4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,

 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 24

 

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji;

 2. ustania członkostwa w Klubie;

 3. zrzeczenia się udziału w tych organach;

 4. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V.

Majątek Klubu

 

§ 25

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

 1. składek członkowskich,

 2. darowizn, zapisów i spadków,

 3. dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,

 4. dochodów z majątku Klubu,

 5. ofiarności publicznej.

 

 

 

§ 25

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

 

§ 26

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

 

 

 

Komitet Założycielski:


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim częściowo dofinansowuje działalność LUKS PŁOWĘŻ